Geometrické plány

V dohodnutém termínu pro Vás zpracujeme geometrický plán, což je materiál, který potřebujete pro různé zápisy do katastru nemovitostí. Jedná se především o geometrické plány pro:

Rozdělení pozemku

Plán nutný pro oddělení části pozemku, např. pro majetkoprávní vypořádání, nebo případně pro vypořádání podílového spoluvlastnictví. Může se také jednat o parcelaci větších pozemků za účelem výstavby. Pozor! Jakékoliv dělení nebo zcelování pozemků podléhá souhlasu stavebního úřadu. Doporučujeme si souhlas stavebního úřadu zajistit ještě před realizací geometrického plánu!

Změnu hranice pozemku

Plán používaný pro úpravu stávajících hranic např. mezi sousedy. Pozor! Jakékoliv dělení nebo zcelování pozemků podléhá souhlasu stavebního úřadu. Doporučujeme si souhlas stavebního úřadu zajistit ještě před realizací geometrického plánu!

Vyznačení budovy v katastru nebo změnu obvodu budovy v katastru

Plán nutný k zápisu nové budovy do katastru, případně zákresu přístavby do katastru. Do této kategorie patří i nově zaměření vodního díla, převážně hráze v dnešní době nově vznikajících rybníků.

Doplnění katastru o pozemek ve zjednodušené evidenci

V současné době tento druh plánů pomalu mizí s ohledem na postupnou digitalizaci katastrálních map a pozemkové úpravy

Opravu geometrického a polohového určení nemovitosti

Plán určený pro opravu zákresu v katastrální mapě, především pro hrubší chyby převážně v nově vznikajích digitalizovaných katastrálních mapách.

Průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemku

Plán určený pro zpřesnění zákresu vlastnických hranic v katastrální mapě. K tomuto plánu je jako příloha nutné souhlasné prohlášení, což je forma smlouvy, při které vlastníci prohlašují, že fyzické hranice v terénu respektují.

Vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

Plán určený pro zápis věcného břemene do katastru. Nejčastěji je pro právo chůze a jízdy po cizím pozemku a vedení inženýrských sítí po cizím pozemku. Věcné břemeno se tak neuvaluje na celý pozemek, ale pouze na geometrickým plánem definovanou část.